ДОГОВІР

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ

 1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Терміни, вживані в цьому Договорі, мають наступні значення:

 • Послуги – доступ до комп’ютерних програм –on-line тренажерів для теоретичного та практичного оволодіння усним рахунком арифметичних послідовностей за методикою ТМ «Соробан» (надалі – Програми) та інформаційно-консультаційне супроводження Програм у формі проведення тренінгів з їх коректного використання (надалі – тренінги).

Перелік Послуг, що надає Виконавець, вказується на Сайті https://soroban.ua (надалі – Сайт).

 • Виконавець – особа, що надає Послуги за цим Договором особисто або через уповноважених осіб.
 • Замовник – батьки (законний представник) – особа, яка замовляє та оплачує Послуги на власну користь та користь неповнолітніх третіх осіб – Користувачів.
 • Користувачі та Замовники – особи, що отримують Послуги.
 • Оплата – платіж, який встановлюється Виконавцем за надання Послуг, і, який сплачується на умовах передоплати незалежно від факту подальшого прийняття Замовником Послуг.
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  • Виконавець пропонує будь-якій особі (надалі – Замовникові) укласти цей Публічний договір приєднання (надалі – Договір) про надання Послуг на умовах, викладених в цьому Договорі. Згідно ст. 633 й ст. 634 Цивільного кодексу України, цей договір є публічним договором приєднання. Договір й Додатки до нього є офіційними документами, що публікуються на Сайті.
  • Послуги Виконавця не відносяться до освітньої або викладацької діяльності в розумінні Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 №1060-XII та не потребують ліцензування, у зв’язку з чим на умови надання Послуг поширюються загальні положення цивільного законодавства України.
  • Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України цей Договір вважається погодженим та укладеним Замовником шляхом вчинення ним дій, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами. Діями, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати Послуги на встановлених Виконавцем умовах, є вчинення Замовником хоча б однієї з наступних дій: підтвердження такої згоди Замовником на Сайті шляхом активування відмітки «погоджуюсь», або оплата Замовником замовлених Послуг, або підписання Замовником «Заяви-приєднання до умов публічного договору про надання послуг».
  • Виконавець здійснює надання Послуг за адресами, опублікованими на Сайті.
  • Укладення цього Договору здійснюється в порядку, визначеному п. 2.3. Договору, шляхом приєднання Замовника до цього Договору, тобто шляхом прийняття (акцепту) Замовником умов цього Договору в цілому, без будь-яких умов, вилучень та обмовок. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору, у тому числі ціни, та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору. Якщо особа не згодна з будь-якою з умов цього Договору або з Договором в цілому, їй необхідно утриматися від приєднання до Договору.
  • Приймаючи цей Договір, Замовник підтверджує, що:
   • має необхідний об’єм цивільної дієздатності;
   • має усі необхідні права, дозволи та інші документи дозвільного характеру, передбачені чинним законодавством України;
   • на момент укладення цього Договору не пов’язаний ніякими зобов’язаннями та йому невідомі будь-які обставини, що перешкоджають йому зробити висновок про доцільність укладення ним цього Договору й належним чином виконати усі взяті на себе зобов’язання, вказані в цьому Договорі;
   • його волевиявлення є вільним й відповідає його внутрішній волі;
   • готовий дотримуватись та виконувати усі умови цього Договору;
   • не має наміру здійснювати будь-які дії, які зашкодили б діловій репутації Виконавця та/або третіх осіб, пов’язаних договірними відносинами з Виконавцем, або суперечили законодавству України, міжнародним нормам та звичаям ділового обороту;
   • його дії спрямовані на отримання Послуг та в них не міститься злого наміру, шахрайських намірів, спроб несанкціонованого доступу до інформації, яка є власністю Виконавця;
   • персональна інформація, яка надається ним Виконавцю, є вірною, повною й актуальною;
   • при здійсненні приєднання до Договору ним не використовуються персональні дані третіх осіб.
  • Умови Договору визначаються Виконавцем самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України. Умови Договору можуть бути змінені Виконавцем з обов’язковим повідомленням про це Замовників на Сайті. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, такий Замовник має право розірвати Договір згідно з порядком, викладеним у п.3.4.5. цього Договору. Не розірвання Замовником Договору у строк одного розрахункового періоду та продовження користування Послугами свідчить про згоду Замовника з внесеними змінами до Договору.
  • При внесенні змін до цього Договору, Виконавець розміщує повідомлення про такі зміни на Сайті не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу таких змін в силу, окрім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін.. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.
  • Виконавець надає Замовнику Послуги, а Замовник зобов’язується здійснювати оплату Виконавцю на умовах та в порядку, передбачених цим Договором. Перед здійсненням чергової оплати Послуг Виконавця, Замовник зобов’язаний ознайомлюватись з умовами їх надання та вартістю. Оплатою Замовник підтверджує, що ознайомився із чинним тарифами на Послуги та умовами їх надання, що розміщені на Сайті, та надає свою згоду на продовження договірних відносин з Виконавцем на визначених умовах.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  • Обов’язки Виконавця.
   • Виконавець зобов’язується надати Послуги якісно й в повному обсязі впродовж строку дії Договору.
   • Виконавець зобов’язується надавати Послуги особисто або із залученням іншої фізичної особи (уповноваженої особи Виконавця).
   • Виконавець здійснює Послуги шляхом надання доступу до комп’ютерних програм –on-line тренажерів для теоретичного та практичного оволодіння усним рахунком арифметичних послідовностей за методикою ТМ «Соробан», та здійснення ним інформаційно-консультаційного супроводження Програм у формі проведення тренінгів з їх коректного використання. Тренінги проводяться згідно з розкладом в спеціально обладнаних комп’ютерною технікою приміщеннях Виконавця, адреси яких зазначені на Сайті.
   • Виконавець забезпечує Користувача засобами здійснення тренінгів у вигляді робочого зошита–підручника та рахівниць – соробан. Рахівниці соробан є засобами багаторазового використання та підлягають поверненню Виконавцю.
   • Виконавець зобов’язаний докладати максимальних зусиль з метою досягнення найвищого результату Користувачем.
   • Виконавець зобов’язаний забезпечувати схоронність відомостей щодо Замовника/Користувача, отриманих при укладенні та виконанні Договору, крім випадків, прямо передбачених законодавством України та цим Договором.
   • У разі виникнення неможливості виконання своїх обов’язків за цим Договором негайно інформувати про це Замовника через Сайт або будь-яким іншим прийнятним для Виконавця способом, а також докласти усі зусилля для усунення перешкод для виконання своїх обов’язків.
  • Права Виконавця.
   • Виконавець має право вносити зміни до Договору шляхом публікації змін на Сайті й розміщення відповідного повідомлення про здійснені зміни у Договорі.
   • Виконавець має право припинити надання Замовнику Послуг у випадку порушення Замовником строків й порядку оплати Послуг, інших умов цього Договору, а також у випадках, передбачених чинним законодавством.
   • Виконавець має право залучати третіх осіб до виконання юридичних та інших дій, пов’язаних із наданням Замовнику Послуг та отриманням платежів за Договором без погодження таких дій Виконавця з Замовником.
   • У разі, якщо кількість Користувачів в групі менше ніж 5 осіб для молодшої групи (від чотирьох до шести років) та 6 осіб для старшої групи (від шести до дванадцяти років), або рівень підготовки Користувача не відповідає заданому у групі Користувачів, Виконавець має право переформувати групи, шляхом об’єднання груп, зміни дати та часу проведення тренінгів та іншими способами. Про новий час проведення тренінгів Виконавець повідомляє Замовника через Сайт або будь-яким іншим прийнятним для Виконавця способом.
   • Виконавець має право проводити тренінги на території Виконавця у кількості від 3 до 5 разів на місяць за графіком затвердженим Виконавцем (з урахуванням строку тривалості консультаційного проекту 2 (два) курси по 11 (одинадцять) місяців кожний. Один календарний місяць тренувань складає 28 (двадцять вісім) календарних днів. Надлишки зараховуються на користь днів в графіку, які припадають на державні свята.
   • Виконавець має право на безоплатне використання фото- та відеоматеріалів, наданих Замовником, у своїй господарській діяльності виключно для популяризації Послуг
   • Замовник погоджується, що Виконавець має право здійснювати відеозйомку та фотографування тренінгів із Замовником та Користувачем та поширювати й розміщувати вказані матеріали, будь-які зображеннями Замовника та Користувачів, а також фото-та відеоматеріали, надані Замовником, на розсуд Виконавця, однак виключно з метою популяризації Послуг.
   • Виконавець має право припинити надання Замовнику Послуг у випадку невиконання Замовником або Користувачем без поважних причин 3 (трьох) або більше рекомендацій уповноважених осіб Виконавця щодо коректного використання комп’ютерних програм – on-line тренажерів для теоретичного та практичного оволодіння усним рахунком арифметичних послідовностей за методикою ТМ «Соробан».
  • Обов’язки Замовника.
   • Замовник зобов’язується своєчасно та у повному обсязі здійснювати оплату Послуг згідно з встановленим порядком розрахунків та ціною Послуг вказаною на Сайті.
   • Замовник зобов’язується дотримуватись порядку надання Послуг Виконавцем, графіку/розпорядку тренінгів, забезпечити відсутність пропусків та запізнень на тренінги без поважних причин, в тому числі з боку Користувача, дотримуватись інструкцій Виконавця.
   • Замовник зобов’язується виконувати рекомендації уповноважених осіб Виконавця щодо коректного використання комп’ютерних програм –on-line тренажерів для теоретичного та практичного оволодіння усним рахунком арифметичних послідовностей за методикою ТМ «Соробан» та забезпечити виконання таких рекомендацій Користувачем.
   • З метою досягнення найвищого результату Замовник надає Виконавцю вичерпну інформацію щодо Користувача та забезпечує щоденні самостійні тренування Користувача за допомогою Програм з метою практичного оволодіння усним рахунком арифметичних послідовностей за методикою ТМ «Соробан».
   • Замовник зобов’язаний не розголошувати дані, отримані під час отримання Послуг, а саме: ключі доступу до Програм, відомості про Виконавця або його співробітників. Розголошення таких відомостей можливе лише у випадках прямо передбачених чинним законодавством.
   • Замовник зобов’язується контролювати зміни до цього Договору, що публікуються на Сайті, й здійснювати оплату Послуг відповідно до дійсної на момент оплати ціни Послуг. Замовник не має право пред’являти Виконавцю претензії у випадку несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією на Сайті. Замовник бере на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією, що розміщується для нього Виконавцем на Сайті
   • Замовник зобов’язується ощадливо відноситись до майна та обладнання Виконавця. При нанесенні збитку майну Виконавця, у тому числі третьою особою, на користь якої укладений Договір (Користувачем), Замовник зобов’язаний відшкодувати заподіяний збиток в повному обсязі та сплатити вартість витрат Виконавця, що були ним понесені для відновлення пошкодженого майна.
   • Замовник зобов’язується дотримуватись правил внутрішнього розпорядку в приміщеннях, де проводяться тренінги, та забезпечити виконання таких правил Користувачем. Під час отримання Послуг, Замовник зобов’язаний вести самостійний догляд за особистими речами. Виконавець не несе відповідальності за втрачені або пошкоджені речі Замовника.
   • У разі одностороннього розірвання Замовником Договору, останній зобов’язаний повернути рахівницю – «соробан».
   • Замовник зобов’язується не порушувати майнових та особистих немайнових прав авторів та власників комп’ютерних програм – on-line тренажерів для теоретичного та практичного оволодіння усним рахунком арифметичних послідовностей за методикою ТМ «Соробан».
  • Права Замовника.
   • Замовник має право на отримання повного обсягу Послуг з наданням доступу до Програм, в тому числі на якісне та інформативне консультування з питань коректного використання програм –on-line тренажерів для теоретичного та практичного оволодіння усним рахунком за методикою ТМ «Соробан».
   • У разі пропуску тренінгу з причини, що визнана Виконавцем поважною, безоплатно опрацювати пропущений день в паралельній групі, або в консультаційний час, погоджений з Виконавцем.
   • Замовник має право індивідуально опрацювати пропущений тренінг за додаткову плату згідно з розцінками Виконавця.
   • Замовник має право отримувати правдиву й достатню інформацію щодо Послуг, що надаються Виконавцем у відповідності до умов Договору.
   • Замовник із дотриманням умов п. 3.3.9. цього Договору має право в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця. В цьому випадку Замовник зобов’язаний попередити Виконавця за 10 (десять) днів до дати розірвання Договору. У разі дострокового припинення надання Послуг відповідно до Договору повернення невикористаних грошових коштів не здійснюється. Сторони домовились, що відмовою від Послуг Виконавця є письмова заява Замовника.
   • Замовник з Користувачем має право відвідувати приміщення з метою проходження тренінгів відповідно до графіка та розкладу Виконавця.
   • Замовник має право на використання в особистих цілях фото- та відеоматеріалів з тренінгів, у тому числі у мережі Інтернет, тільки з дозволу Виконавця та із розміщенням на таких матеріалах логотипу останнього.
 1. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
  • Ціна Послуг складається з 100% попередньої плати згідно з прейскурантом Виконавця, що розміщено на Сайті.
  • Оплата Послуг Виконавця здійснюється Замовником на умовах передоплати за кожний наступний місяць в строк до початку (першого числа) такого місяця.
  • Оплата Послуг здійснюються Замовником готівкою в касу Виконавця або в безготівковому порядку на поточний, картковий чи інший рахунок Виконавця.
  • Якщо оплата не буде зроблена в терміни, встановлені п. 4.2 цього Договору, Послуги Виконавцем не надаються, доступ до Програм блокується.
  • Датою належного виконання Замовником зобов’язань по оплаті Послуг (дата платежу) вважатиметься дата зарахування грошових коштів на відповідний рахунок Виконавця.
  • У разі неможливості надання Послуг з вини Виконавця, вартість Послуг, сплачених Замовником, але не наданих Виконавцем у звітному (розрахунковому) періоді, переноситься на наступний звітний (розрахунковий) період.
  • Виконавець має право змінювати ціни на свої послуги залежно від рівня інфляції в країні, різкого коливання курсу валюти по відношенню до гривні та інших об’єктивних факторів за умови розміщення повідомлення про такі зміни не пізніше 1 (одного) місяця до вступу їх в дію.
  • У разі несвоєчасної оплати Замовником Послуг за цим Договором Виконавець має право блокувати доступ до Програм та не допускати Користувачів до участі у тренінгах.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
  • За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.
  • Виконавець не несе відповідальності:
   • у разі не надання доступу до Програм з технічних причин, що не залежать від Виконавця, зокрема, за відсутності у Замовника доступу до мережі Інтернет в результаті дій операторів зв’язку, провайдерів, впливу комп’ютерних вірусів та/або інших шкідливих програм, у зв’язку з відсутністю у нього необхідних програмно-апаратних засобів та/або неналежної оплати такого доступу;
   • за дії третіх осіб, що мали місце при авторизації їх в Програмах, від імені Замовника;
   • за надання Замовником невірної, неповної та/або неактуальної персональної інформації;
   • за використання Замовником персональних даних третіх осіб;
   • по претензіях третіх осіб за використання, у тому числі у мережі Інтернет, без дозволу їх зображень на фото та відеоматеріалах Замовника.
  • Замовник самостійно своїм коштом несе відповідальність у випадках, вказаних у пункті 5.2 цього Договору, у тому числі по претензіях та/або позовам, пред’явленим до Виконавця, а також відшкодовує Виконавцеві усі збитки й інші витрати, заподіяні Замовником або Користувачем.
  • У разі неможливості надання Послуги з причини відсутності Замовника, Виконавець за це відповідальності не несе, а раніше сплачена ціна Послуг поверненню не підлягає.
  • Всі суперечки між Сторонами розглядаються шляхом переговорів на засадах врегулювання конфлікту з максимальним врахуванням інтересів Замовника та Виконавця.
  • У разі, якщо Сторони не зможуть прийти до угоди зі спірних питань шляхом переговорів, такі спори підлягають передачі на розгляд суду відповідно до чинного законодавством України.
  • Визнання судом недійсним будь-якого з положень цього Договору не тягне недійсності інших його положень або Договору в цілому, а тому не веде до втрати ним юридичної сили.
  • У разі не виконання умов п. 3.4.5. цього Договору Замовник несе відповідальність, передбачену чинним законодавством щодо розголошення конфіденційної інформації та відшкодовує Виконавцю заподіяні таким розголошенням збитки.
  • Всі комп’ютерні програми – on-line тренажери для навчання усному рахунку арифметичних послідовностей по методиці «Соробан», до яких Замовнику та Користувачу надається доступ Виконавцем, в тому числі ті що розміщенні на сайті https://www.soroban.ua/, є об’єктом права інтелектуальної власності та підлягають відповідному захисту.
 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)
  • Сторона звільняється від визначеної цим Договором та/або чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено компетентним органом, визначеного чинним законодавством України.
  • Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, які обмежують та унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.
  • Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов’язана невідкладно з урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв’язку та характеру наявних перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.
  • Якщо самі обставини непереборної сили перешкоджали своєчасному повідомленню іншої Сторони, повідомлення має бути спрямоване будь-якими технічними засобами миттєвого зв’язку протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту, коли це стало можливим.
  • Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.
  • Якщо у зв’язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна зі Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання цього Договору, однак Сторони не звільняються від обов’язку, визначеного у п. 9.2 цього Договору.
  • Сторона не має права посилатися на обставини непереборної сили як на підстави для звільнення від відповідальності, якщо ці обставини виникли після настання терміну виконання відповідних зобов’язань за даною угодою.
 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
  • Уся інформація, що стала відома Замовнику та/або Користувачу у зв’язку з отриманням Послуг від Виконавця за цим Договором (в тому числі паролі доступу до Програм)є Конфіденційною інформацією та Комерційною таємницею Виконавця.
  • Замовник та Користувач зобов’язуються не розголошувати й не передавати Конфіденційну інформацію та Комерційну таємницю Виконавця для ознайомлення та/або використання третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця.
  • Замовник у зв’язку з укладенням цього Договору надає свою згоду Виконавцю на обробку будь-яких персональних даних, які стали відомими Виконавцю в результаті надання Послуг на умовах цього публічного договору приєднання. Обробка персональних даних включає, але не обмежується збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням та поширенням (включаючи передачу), знеособленням, знищенням персональних даних, які обробляються Виконавцем, будь-якою особою, пов’язаною з Виконавця відносинами контролю, з метою ведення бази персональних даних Замовників/Користувачів.
  • Замовник погоджується, що Виконавець не має отримувати жодної додаткової згоди Замовника для передачі персональних даних Замовника до будь-якої особи, пов’язаної з Виконавцем відносинами контролю або у рамках договірних відносин пов’язаних з врегулюванням заборгованості.
 1. СТРОК ДІЇ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
  • Даний Договір укладається на строк з моменту вчинення Замовником дій, передбачених в п.2.3. Договору та діє до 31 грудня 2030 року.
  • Цей Договір може бути розірваний до закінчення терміну його дії за взаємною згодою Сторін або в односторонньому порядку, а також у випадках, передбачених цим Договором із дотриманням умов цього Договору.
  • У разі одностороннього розірвання цього Договору Сторона повинна повідомити про це іншу Сторону. При цьому Договір вважатиметься розірваним з боку Виконавця через три робочі дні з дня надіслання Замовнику повідомлення електронною поштою або розміщення відповідного повідомлення на Сайті, або надіслання на адресу Замовника чи вручення йому особисто, з боку Замовника при умові виконання п. 3.4.5. цього Договору.
  • Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку зі здійсненням негайного блокування доступу Замовника/Користувача до Програм, у випадках:
   • здійснення дій, які можуть зашкодити діловій репутації Виконавця та/або третіх осіб, пов’язаних договірними відносинами з Виконавцем, або суперечать законодавству України, міжнародним нормам й звичаям ділового обороту;
   • якщо Замовником будуть зроблені спроби несанкціонованого доступу до інформації, яка є власністю Виконавця;
   • при наданні Замовником невірної, неповної та/або неактуальної персональної інформації;
   • використання Замовником персональних даних третіх осіб;
   • прийняття судом відповідного рішення;
   • виникнення заборгованості Замовника перед Виконавцем;
   • в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
  • При розірванні цього договору та/або припиненні отримання Замовником послуг оплата, яка була заздалегідь внесена Замовником, поверненню не підлягає.
 1. ІНШІ УМОВИ ТА ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ У ПРИМІЩЕННЯХ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГІВ.
  • Сторони підтверджують повне й однозначне розуміння ними предмету та змісту цього Договору, прав й обов’язків кожної Сторони, що витікають або пов’язаних з виконанням Договору, суть термінів, вжитих у Договорі, а також відповідність тексту Договору намірам й волі Сторін. Договір полягає на вигідних для Сторін умовах та не є результатом дії важких для них обставин.
  • Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке сталося під час дії цього Договору.
  • Приймаючи цей Договір, Замовник та Користувач погоджуються додержуватись наступних правил поведінки в приміщеннях, у яких здійснює надання своїх послуг Виконавець:
   • не бігати по коридорах, сходах, кабінетах та будь-яких інших приміщеннях;
   • не штовхатися, не битися;
   • бути уважним при переміщенні сходами;
   • не намагатися не санкціоновано проникнути на територію господарських й технічних приміщень, не призначених для безпосереднього знаходження Замовника та Користувачів;
   • не поводитися агресивно, не провокувати конфлікти й не брати в них участь;
   • уникати всіх інших небезпек, завжди дотримуватися обережності, й правила безпеки життєдіяльності;
   • в приміщеннях, у яких здійснює надання своїх послуг Виконавець, Користувачі та Замовники – їх законні представники, знаходяться разом.
  • У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
  • Місце та дата складання договору:
 2. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
Вартість навчання грн.
АКЦІЯ Приведи друга і отримай знижку 10% за кожного на 2016/2017 навч.рік У вас двоє дітей? Вартість навчання 2-ї дитини -30% Вартість навчання 3-го дитини -40%
Якщо протягом першого місяця наш курс Вам не підійде, ми повернемо Вам гроші.